HỘI VIÊN/CỘNG TÁC VIÊN/QUẢN TRỊ VIÊN

CAYBUTTRE.VN

Dưới đây là tất cả các Hội viên (bao gồm Hội viên chính thức, Hội viên chưa chính thức và các quản trị viên đã được cấp tài khoản hoạt động) – những người đang đóng vai trò chính trong việc xây dựng lên cộng đồng người viết tại CAYBUTTRE.VN

Để có thêm thông tin về tác giả (Hội viên) nào, bạn click vào ảnh đại diện của Hội viên đó. Trang tác giả sẽ hiển thị những thông tin cá nhân của tác giả và tất cả những bài viết được đăng bởi tác giả đó.

  • Lưu ý: đối với các tác giả giữ vai trò Quản Trị Viên thì trang bài viết của họ sẽ bao gồm những sáng tác của cá nhân, và những sáng tác của các Hội viên, tác giả khác (chưa có tài khoản) được các Quản Trị Viên đăng bài giúp.
  • Để được kết nạp/cấp tài khoản Hội viên, các tác giả có thể tìm hiểu kĩ hơn ở đây.